19896/72 Sidsel
19897/72 Setti
19898/72 Telle
19899/72 Jinky
19900/72 Prins
19901/72 Palle

         

18135/73 Robi
18136/73 Don
18137/73 Tiki
18138/73 Diango
18139/73 Kenny
18140/73 Mango
18141/73 Toby
18142/73 Natasja
18143/73 Tulle
         
21901/74 Hubert
21902/74 Zenta
21903/74 Tina
21904/74 Lady