08723/96 Sprinter
08724/96 Vito
08725/96 Jasmin
08726/96 Cæsar
08727/96 Charlie
08728/96 Kaktus
08729/96 Amis
08730/96 Joker