27024 Jack
27121 Fiks
27845 Costa
28770 Haisa C.D.H.