00313/85 Senta
00314/85 Stina
00315/85 Sally
00316/85 Stella
00317/85 Sandy