Erling Christensen - Langeskov

08416/93 Skovlykkes Zacho
08417/93 Skovlykkes Nicke
08418/93 Skovlykkes Dante
08419/93 Skovlykkes Bob
08420/93 Skovlykkes Bine
08421/93 Skovlykkes Dia
08422/93 Skovlykkes Tanja
08423/93 Skovlykkes Sussi
         
11333/95 Skovlykkes Kimon
11334/95 Skovlykkes Rico
11335/95 Skovlykkes Jako
11336/95 Skovlykkes Brio
11337/95 Skovlykkes Benno
11338/95 Skovlykkes Boss
11339/95 Skovlykkes Bajas
11340/95 Skovlykkes Chanell
11341/95 Skovlykkes Bianca
11342/95 Skovlykkes Bonnie
         
22490/96 Skovlykkes Chika
22491/96 Skovlykkes Bianca
22492/96 Skovlykkes Cita
22493/96 Skovlykkes Kikki
22494/96 Skovlykkes Chorty
22495/96 Skovlykkes Chane
22496/96 Skovlykkes Charly
22497/96 Skovlykkes Chang
22498/96 Skovlykkes Cato
         
05593/98 Skovlykkes Donna
05594/98 Skovlykkes Diana
05595/98 Skovlykkes Daisy
05596/98 Skovlykkes Debbi
05597/98 Skovlykkes Dodi
05598/98 Skovlykkes Dolly
05599/98 Skovlykkes Don
05600/98 Skovlykkes Dick
05601/98 Skovlykkes Dex
05602/98 Skovlykkes Dott

         

15620/99 Skovlykkes Louie
15621/99 Skovlykkes Eldo
15622/99 Skovlykkes Emir
15623/99 Skovlykkes Eicka
15624/99 Skovlykkes Eja
15625/99 Skovlykkes Etna
15626/99 Skovlykkes Easy
15627/99 Skovlykkes Etta

         

20771/2000 Skovlykkes Falco
20772/2000 Skovlykkes Fly
20773/2000 Skovlykkes Fræk
20774/2000 Skovlykkes Flint
20775/2000 Skovlykkes Frej

         

17301/2001 Skovlykkes Gry
17302/2001 Skovlykkes Gilli
17303/2001 Skovlykkes Gro
17304/2001 Skovlykkes Gaio
17305/2001 Skovlykkes Gorki

         

04403/2003 Skovlykkes Hick
04404/2003 Skovlykkes Harli
04405/2003 Skovlykkes Heidi
04406/2003 Skovlykkes Henna
04407/2003 Skovlykkes Hilti

         

DK05884/2007 Skovlykkes Sille
DK05885/2007 Skovlykkes Silva
DK05886/2007 Skovlykkes Sally
DK05887/2007 Skovlykkes Sussi
DK05888/2007 Skovlykkes Sitta
DK05889/2007 Skovlykkes Sheik
DK05890/2007 Skovlykkes Sir
DK05891/2007 Skovlykkes Sik
DK05892/2007 Skovlykkes Solo

         

DK09435/2011 Skovlykkes Tikka
DK09436/2011 Skovlykkes Trisse
DK09437/2011 Skovlykkes Tenna
DK09438/2011 Skovlykkes Tarzan
DK09439/2011 Skovlykkes Tempo
DK09440/2011 Skovlykkes Tjak
DK09441/2011 Skovlykkes Thor
DK09442/2011 Skovlykkes Tongo
DK09443/2011 Skovlykkes Teik
DK09444/2011 Skovlykkes Tango